Site Overlay

Общи условия и политика на поверителност

Oбщи условия за използване на уебсайт 

www.ananda-bg.com

 1. Общи условия

Настоящите Общи условия са приети от Сдружение с идеална цел “Каруна”, и уреждат правните отношение, свързани с ползването на сайта на сдружението: www.ananda-bg.com от потребителите на предоставената в него информация и услуги. С разглеждането на страниците на горепосочения уебсайт Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия. 

Сдружение „Каруна” е регистрирано съгласно българския ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление:

София, ул. Йоан Екзарх № 10

ЕИК:  131500734

 • Поверителност на личните данни

Сдружение “Каруна” обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Сдружение “Каруна” има право да обработва личните им данни във връзка с използването на някои от услугите на уебсайта (записване за събития и услуги), като за целта се предоставят следните данни: 

– две имена

– e-mail

– телефон за връзка


Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

Вашият потребителски профил може да бъде изтрит от системата на  www.ananda-bg.com заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.

 • Записване за събития и услуги

През www.ananda-bg.com Вие имате възможност да се запишете и да запазите място за определено време за събития, организирани от нашето Сдружение. Плащания не се извършват чрез www.ananda-bg.com, а по банков път или в офиса на Сдружението. Ние гарантираме осигурено място в съответното събитие само след направено плащане от Ваша страна. Всички обвързващи условия и срокове се описват за всяко отделно събитие.

 

 • Отлагане или отменяне на събитие

В условията на всяко едно от събитията, организирани от Сдружение “Каруна” и обявени в сайта, се посочва конкретно срокът за записване,минималната и максималната бройка участници, необходимият задатък/капаро и други условия. В случай че не се събере минималната бройка участници, се посочват срокът и начинът на връщане на платения задатък/капаро. В случай на отказ от участие при събрана минимална бройка – задатъкът остава за Каруна.

Условията за различните индивидуални услуги, организирани от “Каруна”,  са подробно описани в www.ananda-bg.com.

 • Въпроси към нас

За връзка и въпроси с нас може да използвате формата за контакт на www.ananda-bg.com  или email: info@ananda-bg.com

 • Съдържание и авторски права

Уебсайтът съдържа авторски материали – текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер и др., защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост и тяхното ползване. По смисъла на тези закони и конвенции ползването на горепосочените материали може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Сдружение Каруна или на неговите праводатели.


Политика за поверителност

В Център “Ананда” на Сдружение “Каруна”, находящ се в гр. София, ул. “Йоан Екзарх” № 10 и в уебсайта на Сдружението www.ananda-bg.com се събират и обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на организацията на събитията и услугите ни, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Основните дейности на Сдружение Каруна са свързани с изследване на класическите източни култури и разпространение на познание от различни традиции и школи на будизма, йога и други утвърдени философски учения за хармонично развитие на личността.

Каруна развива свои програми в следните направления:

 • будизъм
 • йога
 • културно-исторически и духовни традиции на българските земи и Европа
 • сравнителни проучвания в областта на митологията, историята, традиционните холистични системи

В център Ананда се провеждат различни обучения, семинари, лични консултации, езиково обучение и други.


Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от Център Ананда и на уебсайта www.ananda-bg.com e Сдружение “Каруна”, ЕИК 131500734, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. “Йоан Екзарх” № 10.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни.


Видовете лични данни, които обработваме

На основание на действащото законодателство на територията на Р България обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни, които получаваме при записването Ви за конкретно събитие или услуга, които имат активен бутон “записване тук” след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт www.ananda-bg.com  (“Общи условия”):

●    Две имена;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;

Цели на обработката на личните данни

●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
●    Спазване на нормите на законите. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност в случаите на издаване на фактури.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

 • Данни за записване за събитие – до изтичането на 5 години от датата на записване за събитието
 • Данни за записване в мейл листа за получаване на новини за събития при нас – до 5 години от датата на вписване, освен в случаите, в които се отпишете чрез натискане на бутон “отписване”. Във втория случай данните се изтриват в рамките на 3 дни от отписването.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни;

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●    Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

Право на ограничаване на обработването, когато:

●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това.

Scroll Up